LUGAT – LÜGAT

LUGAT – LÜGAT

LUGAT – LÜGAT i. (Ar. luÄ¡at) 1. Kelime: Nöbetçi olduğu vakitler, gece müzâkeresinde çocukların kendisine sorduğu lugatları Latin harfleriyle cep defterciğine yazar (Ömer Seyfeddin). Koca Hoca Sâdeddin bile yalnız “pâdişah” demek için iki büyük sahife lugatı yan yana dizmeden çekinmemiş (Cenap Å?ahâbeddin). Yazı yazarken açık ve sâde bir üslûp kullanılarak alışılmamış lugat kullanmaktan kat’î sûrette kaçınmak lâzımdır (Nihad S. Banarlı). 2. Dil, lisan: Tarz-ı selefe takaddüm ettim / Bir başka lugat tekellüm ettim (Å?eyh Gālib’den). Adem Kasîdesi’nin üslûp bakımından dikkati çeken diğer bir tarafı da bütün dîvan edebiyâtında olduğu gibi medrese ilim ve lugatının kuvvetli hâkimiyetidir (Mehmet Kaplan). 3. Bir dilin kelimelerini belli bir sıraya göre ele alıp anlam veren eser, sözlük: Seyahat, askerlik, lugat üzerine belki doksan cilt (Refik H. Karay). Âvîze kelimesi o zaman lugattaki mânâsında kullanılıyordu. (Ahmet H. Tanpınar). Lugat, bir isim ver bana hâlimden / Herkesin bildiği dilden bir isim (Necip F. Kısakürek).

*Lugat ilmi: Sözlük bilimi. Lugat kelimesi: Sözlük kelimesi. Lugat paralamak: Günlük konuşma dilinde geçmeyen kelimeler kullanmak, ağdalı bir dille bilgiççe konuşmaya özenmek: Kibar müşterilerinin yanında Fransızca söylemeye, eski evlerde lugat paralamaya merâkı meşhurdu (Fahri Celâl).

 • Lugat-nüvis birl. sıf. (Fars. nuvis “yazan” ile) Lugat yazan, sözlük yapan: Lugat-nüvisliğin bu kadar müşkil olduğunu bilseydim bu kitabı itmâma başlamazdım (Muallim Nâci).
 • Lugat-perdaz birl. sıf. (Fars. perdāz “düzenleyen” ile) Lugat paralayan, ağdalı kelimeler kullanan.
 • Lugat-şinas birl. sıf. (Fars. şinās “bilen, anlayan” ile) Çok kelime bilen, iyi lugat bilen.

LUGĀT – LÜGĀT i. (Ar. luġat’ın çoğul eki -āt almış şekli lūġat) 1. Kelimeler: “Kâşgarlı Mahmud, içinde Türkçe kelimeleri topladığı eserine “Dîvânu Lugāti’t-Türk” adını vermiştir.” “Lugāt-ı garîbe: Az bilinen kelimeler.” 2. Lugatlar, sözlükler.

Kalıcı bağlantı

Related Posts

4 Responses to LUGAT – LÜGAT
 • veli

  Sayın Devletşah, “lugate bakınız veya lügate baktım kelimenin anlamını bulamadım” derken a sesini uzatarak mı söylemeliyiz.

 • Devletşah

  Veli bey;

  Her ikisinde de “kısa” söylenilmesi gerekiyor.

 • veli

  Devletşah hanım,

  Çok teşekkür ederim. Sorumun sebebi kelime üzerindeki işaretten kaynaklanıyordu. Bu işaret zannediyorum hem yumuşak okunmasını belirten, hem de bazı durumlarda uzatmayı gösteren bir işaret.

 • Devletşah

  Çizgiyi kast ediyorsanız, evet uzun okunduğunu sembolize ediyor.

Yorum yapın

YORUMU GÖNDER